Grupa AA Promień Grupa AA Promień

Grupa Anonimowych Alkoholików "Promień" - Tradycje Anonimowych Alkoholików

Tradycje Anonimowych Alkoholików to drogowskaz do istnienia Grup AA. Na podstawie Tradycji AA tworzona jest grupa, która istnieje na ich podstawie. Grupa AA może dobrowolnie, zgodnie ze swym grupowym sumieniem, formatować działania grupy. Warunek jest jeden, aby mieściła się w Tradycjach AA w stosunku do innych Grup AA i AA jako całości. Tradycje AA to znaki jakimi posługuje się grupa na swej drodze. Stosując Tradycje AA przynajmniej dwóch alkoholików może tworzyć grupę. Tradycje AA ustalają jakie warunki ma spełniać (żadnych, oprócz chęci zaprzestania picia) członek AA, jak ma się finansować grupa, kto jest przywódcą, jakie są funkcje w grupie (nie ma, są dobrowolne nieodpłatne służby), jaki jest cel grup AA, jakie są struktury organizacyjne, jaki jest stosunek grup do innych organizacji.. Tradycje to kordon ochraniający alkoholika, w którym najważniejsza jest ANONIMOWOŚĆ na spotkaniach. Jest to najważniejsza zasada, która chroni alkoholika przed zewnętrznymi naciskami na niego i grupę po to, by pozostać tylko przy głównym celu AA – niesieniu posłania drugiemu alkoholikowi. Tradycje AA to droga dla całej wspólnoty. Służby, które są tworzone w ramach tradycji tworzą służby poza grupą, ale po to by nieść pomoc i działać na rzecz grup AA. Zatrudniani są pracownicy, ale też tylko po to, aby służyło to Grupie AA. Ze strukturą i działaniem służb AA można zapoznać się w zakładce „Wspólnota AA”. Więcej na grupie AA.

Dwanaście Tradycji Anonimowych Alkoholików:

Tradycja I Nasze wspólne dobro powinno być zawsze na pierwszym miejscu; powrót do zdrowia każdego z nas zależy od jedności AA. Tradycja II Dla naszego grupowego celu istnieje tylko jedna ostateczna władza – miłujący Bóg, tak jak może On wyrażać Siebie w naszym grupowym sumieniu. Nasi liderzy są tylko zaufanymi sługami; oni nie rządzą. Tradycja III Jedynym warunkiem członkostwa w AA jest pragnienie zaprzestania picia. Tradycja IV Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości. Tradycja V Każda grupa ma jeden główny cel – nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. Tradycja VI Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani zewnętrznym przedsięwzięciom, ażeby problemy związane z finansami, majątkiem lub prestiżem nie odrywały nas od głównego celu. Tradycja VII Każda grupa AA powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować dotacji z zewnątrz. Tradycja VIII Wspólnota Anonimowych Alkoholików powinna na zawsze pozostać nieprofesjonalna, lecz nasze biura służb mogą zatrudniać niezbędnych pracowników. Tradycja IX AA, jako takie, nie powinno nigdy stać się organizacją, ale możemy tworzyć zespoły i komisje bezpośrednio odpowiedzialne wobec tych, którym służą. Tradycja X Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki. Tradycja XI Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu. Tradycja XII Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze, że zasady są ważniejsze od osobowości.

Grupa AA "Promień"